Usługi

strona główna / usługi

Zakres usług

Oferujemy pełen zakres usług projektowych naszych systemów

Wykonujemy testy szczelności pomieszczeń chronionych stałymi urządzniami gaśniczymi

Dysponujemy własną stacją napełniania gazem FM-200

Proponujemy szeroki zakres usług, związanych z systemami bezpieczeństwa pożarowego. oferujemy projektowanie, montaż i testy systemów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Projektowanie

Szeroki zakres świadczonych przez nas usług dotyczy również projektowania instalacji ppoż i bezpieczeństwa ludzi i budynków. Współpracujemy z biurami architektonicznymi i inwestorami w zakresie wykonawstwa projektów budowlanych i wykonawczych takich systemów jak:
- Instalacji SAP,
- Instalacji CCTV,
- Instalacji Kontroli Dostępu,,
- Instalacji Gaszenia Gazem: NOVEC 1230, FM-200, ARGONITE, CO2,
- Instalacji Wodno-Pianowych itd.

Posiadamy stosowne zaplecze inżynieryjne o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu. Kładziemy silny nacisk na podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach w kraju jak i zagranicą. Opracowania nasze są oparte o przepisy i wytyczne krajowe oraz międzynarodowe takie jak: PN, ISO, VdS, BS,  NFPA, FM itd. Wykonane przez nas projekty uzgadniamy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz instytucjami będącymi ich przedstawicielami. Projektowane przez nas instalacje są oparte o systemy najwyższej jakości posiadające krajowe i międzynarodowe certyfikaty.

Projektowanie nasze nie skupia się wyłącznie na ochronie budynków i ludzi ale dodatkowo wykonujemy projekty zabezpieczenia technologii, w oparciu o systemy gaszenia oraz aktywne systemy przeciwwybuchowe.

Instalacja i testy

Kidde Polska gwarantuje najwyższy poziom swoich usług począwszy od projektowania, poprzez dostawy a kończąc na profesjonalnym montażu, testach, ocenach zgodności i uruchomieniach.

MONTAŻ:
Instalacje wykonujemy w oparciu na najwyższej jakości materiały potwierdzone stosownymi świadectwami jakości. Personel wykonujący montaż posiada doświadczenie w wykonywaniu montażu specjalistycznych instalacji oraz przechodzi stosowne szkolenia w tym zakresie. Proces montażowy jest nadzorowany przez wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie oraz uprawnienia w tym budowlane.

TESTY I URUCHOMIENA:
Wykonane instalacje są poddawane testom zgodnie z wymaganiami określonymi w normach i przepisach dla tych instalacji. Szeroki wachlarz wykonywanych przez nas testów, gwarantuje wysoką jakość wykonywanych instalacji oraz wysoką niezawodność instalacji. Do wykonania testów posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz przeszkolony personel w tym system RETROTEC do wykonywania testów integralności pomieszczeń (Door Fan Test). Inżynier wykonujący testy, jest jednym z dwóch inżynierów na terenie RP przeszkolonych przez producenta, co jest potwierdzone na jego stronie internetowej.
Wykonanie wszystkich wymaganych testów z wynikiem pozytywnym pozwalają na uruchomienie instalacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie.

OCENA ZGODNOŚCI WG PED:
W ramach odbiorów końcowych instalacji gaśniczych, dokonujemy ocenę zgodności instalacji na zgodność z dyrektywą ciśnieniową (PED) nr 97/23/EWG. Dyrektywa ta została wprowadzona Dz.U.03.99.912  z dnia z dnia 8 maja 2003 roku „W sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych” i mówi, że zgodnie z:
 § 7. 1. Dopuszcza się wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytkowania:
1) urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu, na których umieszczono oznakowanie CE i do których zastosowano tryb dokonywania oceny zgodności określony w rozdziale 4.

Kidde Polska wykonuje taką ocenę zgodności wg modułu H z udziałem jednostki notyfikowanej nr 0035 w Unii Europejskiej. Rezultatem tego, instalacje są znakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone wystawianą deklaracją zgodności. Taka ocena upoważnia producenta do wprowadzona urządzenia do obrotu na terenie RP i UE.
Instalacja bez oceny zgodności nie może być wprowadzona do obrotu!

Serwis

Zakres czynności serwisowych wykonywanych przez Kidde Polska Sp. z o.o.
- naprawy i konserwacja urządzeń tryskaczowych
- naprawy i konserwacja urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i sterowania gaszeniem (autoryzacja Kidde, Autronica, NAIS/Panasonic, Polon-Alfa, ITO)
- naprawy i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych gazowych typu: KD-200 (25 [bar] oraz 42 [bar]), KD-300, KD-1230, KD-CO2-HD
- naprawy i konserwacja urządzeń izolacji i tłumienia wybuchu typu IEP (detekcja oraz tłumienie z wykorzystaniem zasuw szybkiego działania oraz butli proszkowych)
- naprawy i konserwacja urządzeń kontroli dostępu
- naprawy i konserwacja urządzeń telewizji przemysłowej CCTV
- prowadzenie badań UDT (dziesięcioletnich) na butle ciśnieniowe z gazami gaśniczymi
- pełna dyspozycyjność naprawczo - interwencyjna serwisu przez 24h na dobę i 365 dni w roku

Pracownicy serwisu naszej firmy są wysoko wykwalifikowanym personelem po szkoleniach u producentów systemów. Posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia i świadectwa kwalifikacji, w tym zaświadczenia autoryzacji producentów, uprawnienia SEP, uprawnienia UDT, poświadczenia dopuszczenia do informacji niejawnych na poziomie poufne.

Stacja napełniania

W magazynie naszej firmy posiadamy stację napełniania gazami skroplonymi oraz pod ciśnieniem. Stacja ta pozwala na opróżnianie, napełnianie oraz ponowne napełnienie po rozładowaniu wszystkich typów urządzeń na gazy gaśnicze znajdujące się na polskim rynku. Posiadamy wszelkie niezbędne akcesoria pozwalające nam na pracę z butlami i zaworami konkurencji (w szczególności w zakresie pracy z gazem FM-200). Jesteśmy w stanie napełniać butle również gazem NOVEC. W chwili obecnej napełnianie butli dwutlenkiem węgla oraz gazami obojętnymi prowadzone jest poza granicami naszego kraju. Jednakże w magazynie zawsze utrzymujemy rezerwową ilość napełnionych butli w celu szybkiej reakcji po ewentualnym rozładowaniu.

W przypadku gazu FM-200 utrzymujemy stały zapas (na poziomie minimum półtorej tony gazu) dla naszych stałych klientów objętych opieką serwisowo - konserwatorską. Dla naszych stałych partnerów oraz klientów serwisu jesteśmy w stanie napełnić butlę w czasie 72h z pełną gwarancją jej szczelności na minimum najbliższe sześć miesięcy. W przypadku, gdy klient życzy sobie zrezygnować z gwarancji butlę napełniamy w czasie poniżej 24h od chwili zgłoszenia.

Posiadanie stacji napełniania pozwala nam na całkowitą niezależność i świadczenie usług własnymi siłami, co wyklucza opóźnienia, czy niedomówienia. Jesteśmy również w stanie, w przypadku stwierdzenia nieszczelności butli spowodowanej jej eksploatacją, dokonać pełnej konserwacji gwarantującej jej szczelność.

Pracownicy pracujący przy napełnianiu butli posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje, w tym zaświadczenia o odbyciu szkolenia u producenta (firma Kidde-Deugra) oraz uprawnienia UDT do pracy ze sprężonymi oraz skroplonymi gazami gaśniczymi.